BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

23 07.18.

Održan sastanak operatera sistema sa federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo

Sarajevo, 20.07.2018. - Danas je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održan sastanak operatera sistema Ekopak i Ekoživot sa ministricom Editom Đapo, pomoćnikom ministrice Mirsadom Ibrovićem i stručnim savjetnikom Azrom Bašić. Tema sastanka je bila donošenje novih uredbi i pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, kako je to predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je usvojen krajem 2017. godine.

Na sastanku su razmatrani sadržaji uredbi koje je pripremila radna grupa ministarstva. Ministrica Đapo pojasnila je da „...donošenje navedenih uredbi ima za cilj da se, u skladu sa direktivama i praksom Evropske unije, utvrde jasni i precizni kriteriji obračuna i načina plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni, električni i elektronski otpad, definisanje načina raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada, te izvještavanje o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, te načini i rokovi izvještavanja“.

Uredbama je također predviđeno uvođenje informacionog sistema kojim će upravljati Fond za zaštitu okoliša, a koji će objedinjavati podatke vezane za upravljanje otpadom, svim vrstama otpada, infrastrukturi i subjektima, a bit će pooštrena kontrola vođenja evidencija i izvještavanja, te sankcije za netačno izvještavanje o količinama proizvoda plasiranim na tržište koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

Ekopak pozdravlja pozitivan i konstruktivan sastanak održan danas i smatra da je dvosmjerni dijalog između ministarstva i ambalažne industrije jedini način da se dođe do najboljeg mogućeg rješenja, baziranog na EU legislativi i najboljim praksama, a primjereno našim uvjetima.

Arhiva