BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Eko savjeti

03 09.13.

Recikliranje

Pitanje reciklaže je jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Kvalitet našeg života danas i u budućnosti svakako zavisi od toga kako ćemo postupati sa otpadom kako kao društvo, tako i pojedinci.

Interesantno je da najmanje 60% ukupnog otpada koji završi u kantama za smeće, a time i na deponijama, bi se moglo ponovo iskoristiti ili kompostiranjem ili recikliranjem. Recikliranje je ključno za čuvanje energije i zaštitu okoliša. Kada je konkretno ambalažni otpad u pitanju, znate li da:

 • 1 reciklirana limenka može sačuvati energiju dovoljnu za napajanje televizora 3 sata
 • 1 reciklirana staklena flaša bi mogla sačuvati energiju dovoljnu za napajanje kompjutera 3 sata
 • 1 reciklirana plastična flaša bi mogla sačuvati energije dovoljne za napajanje sijalice od 60 watti 3 sata
 • 70% manje energije je potrebno da se reciklira papir u poređenju sa proizvodnjom iz sirovina.

Recikliranje je proces sakupljanja i obrade materijala koji bi inače bili bačeni kao otpad i njihova obrada u nove proizvode. Prednosti recikliranja su ogromne. Recikliranjem se smanjuje količina otpada koji završava na deponijama, time se čuvaju prirodni resursi (šume, izvori i zdravo zemljište). Također se na ovaj način preventira zagađenje i eksploatacije prirode smanjenjem potrebe za sakupljanjem novih sirovina, čuva se energija kao i smanjuje emisija gasova koji doprinose globalnim klimatskim promjenama. Otvaranjem pogona za recikliranje, otvaraju se nova radna mjesta i mogućnosti zaposlenja u svrhu poboljšanja životnog standarda ljudi u svakom pogledu.

Arhiva