BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

20 08.13.

Uskoro u Gračanici: Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat je održala sastanak sa načelnikom općine Gračanica, gosp. Nusretom Helićem, direktoricom i tehničkim direktorom JKP-a Komus, gđom Zakirom Đogić i gosp. Senadom Memićem.

 

Na sastanku je razgovarano o detaljima vezanim za pokretanje projekta „Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica“.

Projekat će realizovati Ekopak u saradnji sa Općinom i Komusom, čime se općina Gračanicasvrstava u red prvih općina u FBiH koje implementiraju Pravilnik o upravljanju ambalažnim otpadom Federacije BiH. Svrha projekta na području općine Gračanica je uspostaviti sistem prikupljanja, sortiranja, baliranja i reciklaže ambalažnog otpada, koji će biti pozitivan primjer ostalim općinama u Federaciji BiH za uvođenje novog načina postupanja sa otpadom i reciklaže ambalažnog otpada.

Projekat kojeg kojeg JKP Komus u saradnji sa Općinom Gračanica realizuje već godinu dana. podrazumijeva besplatnu podjelu kanti za odlaganje komunalnog otpada i žutih i plavih vreća za odvajanje PET-a i papira će, uz podršku Ekopaka, biti nastavljen uključenjem  još 1.000 domaćinstava i prikupljanjem svih vrsta ambalažnih ,materijala, te njihovom pripremom za reciklažu.

Dosadašnje aktivnosti JKP-a Komus kao i projekat koji će realizovati sa Ekopakom, predstavljaju nastavak ulaganja Općine Gračanica i JKP-a Komus u uspostavi sistema integriranog upravljanja otpadom na području općine.

Arhiva