Danas je ekipa TVSA posjetila Ekopak kako bi razgovarali o sistemu reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete, direktorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala dosadašnje poslovne uspjehe Ekopaka koji posluje na principu “produžene odgovornosti proizvođača”, modernom instrumentu koji je implementiran u većini zemalja EU-a, a i naše regije.  Kroz razgovor je istaknut značaj zajedničkog djelovanja svih aktera u procesu reciklaže, od Federalnog ministarstva okoliša, do lokalnih zajednica, kako bi postigli bolje rezultate i što veće količine ambalažnog otpada uputili na reciklažu, a što manje odlagali na lokalnim deponijama.

Poseban fokus bio je na unapređenju infrastrukture za reciklažu, te značaju kontinuiranog rada na jačanju svijesti građana o važnosti odvojenog odlaganja ambalažnog otpada. Ekopak je posebno razvio projekte za djecu predškolskog I školskog uzrasta, prenoseći iskustva Evrope koja kažu da je ovo oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom. Naravno, i kaznena politika mora biti na raspolaganju kako bi bili sankcionisani oni koji se ne pridržavaju propisa, a sve sa ciljem da se u našoj zemlji usvoji još jedan evropski princip, a to je “plati koliko baciš”. Na taj način bi i građani bili stimulsani da veće količine reciklabilnih materijala odvajaju u za to predviđene posude, a odlažu samo dio koji nije moguće reciklirati.