BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

28 07.22.

Ekopak sufinansira nabavku podzemnog eko-otoka u Bihaću

Ekopak od početka svog operativnog rada uspješno sarađuje sa JKP Komrad d.o.o. iz Bihaća i ima značajnu ulogu u moderniziranju poslovanja ovog komunalnog preduzeća.

Uspješna saradnja nastavljena je i u 2022. godini, pa je tako u srijedu 27.07.2022. godine, u Gradskoj upravi Grada Bihaća potpisan Ugovor o nabavci, ugradnji i stavljanju u funkciju prvih podzemnih kontejnera za odvojeno odlaganje otpada u gradu Bihaću. 

Ugovor je potpisan između Grada Bihaća, JKP Komrad d.o.o. Bihać i Ekopaka, te predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje koja je započela još 2013. godine kada je zaključen prvi ugovor o uspostavi i razvoju primarne selekcije ambalažnog otpada iz čvrstog komunalnog otpada u Općini Bihać. 

Cilj ovog zajedničkog projekta je smanjenje broja postojećih otvorenih, nadzemnih kontejnera u užem jezgru grada, kao i omogućavanje selektivnog odlaganja otpada u posudama koje su namijenjene za razdvajanje papira, plastične ambalaže, stakla i ostalog kućnog otpada. 

Tako će Ekopak sufinansirati nabavku, ugradnju i stavljanje u funkciju jednog podzemnog eko-otoka koji se sastoji od četiri posebna kontejnera i to tri za reciklabilne materijale (žuti za plastiku, plavi za papir, zeleni za staklo) i jednog crnog za miješani komunalni otpad. 

Treba napomenuti da je svaki kontejner volumena tri kubna metra, što znači da će se sa tri kontejnera postići kapacitet kao sa 12 klasičnih kontejnera, čime se štedi na prostoru. Kontejneri će biti postavljeni u centru Grada Bihaća.

Vrijednost ugovora je oko 80.000 KM, a realizacija projekta trebala bi se okončati u naredna dva mjeseca, po izvršenoj nabavci i pribavljanju potrebne dokumentacije vezano za ugradnju. 

Ugovor je u ime Grada Bihaća potpisao gradonačelnik Šuhret Fazlić, ispred Ekopaka direktorica Amela Hrbat, te JKP Komrad d.o.o. Bihać direktor Mehura Selimović. 

Sastanku je prisustvovao i jedan od osnivača Ekopaka, direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašić, kao i Vildana Zulić iz Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima Grada Bihaća. 

Na sastanku je istaknuto da će Grad Bihać, u saradnji sa svojim komunalnim preduzećem, nastaviti aktivnosti čija je svrha uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom.
 

0-bihac2.jpeg
0-bihac3.jpeg
0-bihac1.jpeg

Arhiva