U skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i elektronski i elektronički otpad, Vlada Federacije BiH je na 357. sjednici održanoj 06.04.2023. godine donijela Odluku o uspostavi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Novost je da će u ovom tijelu, pored predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te ovlaštenih operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, biti uključen i predstavnik Federalnog ministarstva finansija.
Koordinaciono tijelo će razmatrati napredovanje sistema upravljanja ambalažnim otpadom, ulaganje u razvoj sistema za sortiranje i reciklažu, finansijske izvještaje operatera sistema, te Federalne uprave za inspekcijske poslove i Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Koordinaciono tijelo će putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma podnositi godišnje izvještaje Vladi Federacije BiH o provedenim aktivnostima.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.