BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

18 02.21.

Uspostavljen informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH u Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Donošenjem "Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom" u Službenom listu FBiH br. 97/18, koja je stupila na snagu 13.12.2018.g. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stvorilo zakonski osnov za pripremu i kreiranje Informacionog sistema upravljanja otpadom.

Fond za zaštitu okoliša FBiH je sa UNDP-om kao partnerom pokrenuo realizaciju pripreme i izgradnje Informacionog sistema upravljanja otpadom krajem 2019.g., a sve kao dio većeg projekta pod nazivom "Urban LED". Odabrani konzorcij kompanija Eurobit d.o.o. Sarajevo i JLZ d.o.o. Sarajevo su 15 mjeseci radili na projektovanju Informacionog sistema, sa svim njegovim komponentama, da bi Informacioni sistem bio završen i predat na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša FBiH u decembru 2020.g.

Informacioni sistem upravljanja otpadom Federacije BiH je pušten u operativnu upotrebu 01.01.2021.g.

Prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom obveznici izvještavanja, tj. obveznici registracije i direktnog unosa podataka u informacioni sistem su: a) Subjekti upravljanja otpadom - koji obavljaju jednu ili više aktivnosti upravljanja otpadom (kao što su Javna i privatna komunalna preduzeća, sakupljač otpada, recikleri, uvoznici i izvoznici otpada, deponije, operatori postrojenja za obradu otpada, subjekti koji upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, subjekti koji proizvode gorivo iz otpada ili koriste otpad kao gorivo, itd.) b) Subjekti koji kao rezultat svoje djelatnosti ili proizvodnog procesa produkuju /imaju otpad; c) Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji proizvode i/ili uvoze proizvode u BiH.

Svi subjekti koji upravljaju otpadom (a) kao i subjekti koji kao rezultat svog radnog i proizvodnog procesa produkuju/imaju otpad (b) se trebaju registrovati u Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH i dostaviti podatke za 2020.g. najkasnije do 30.06.2021.g.

Proizvođači i uvoznici proizvoda (c) (ambalaža, električni i elektronskih proizvodi, ulja, baterija i akumulatori, gume i automobili) koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada su dužni registrovati se i dostaviti podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom za 2020.g. najkasnije do 31.03.2021.

Pozivaju sve obveznike izvještavanja da ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše registraciju i dostavu podataka u Informacioni sistem upravljanja otpadom Fedracije BiH u datim rokovima. Napominju da će jedan o preduvjeta učešća na Javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH biti i registracija u redovno dostavljanje podataka u informacioni sistem upravljanja otpadom.
Dodatne informacije možete naći na www.fzofbih.org.ba i www.otpadfbih.ba, e-mail obavijest@fzofbih.org.ba kao i na telefon 033 723 680.

Arhiva